Орбелус

  • English
  • Членство в клуб Орбелус

    Първоначалното членство в клуб Орбелус се придобива чрез писмена заявка на пълнолетно физическо лице и/или надлежно представлявано юридическо лице, чийто статут позволява членуване в подобни организации с преимуществено хедонистични цели. Членството се удостоверява с извлечение от единния регистър на членовете издавано от ръковдството, отразяващо името, уникалния номер на вписване в регистъра и номера на уникалната сметка на съответния член, по която се отчитат всички направени покупки и/или доставки от началото на членството му.

    Поддържането на членство за тeкущата календарна година изисква доказване на факта на придобиване на най-малко две дузини през предходната или текущата календарна година.

    Членството се удостоверява с карта с уникален номер, която автоматично се подновявав при доказване на предпоставките от горния параграф или се деактивира при отсъствие на покупки за предходната календарна година.

    Само за пълнолетни физически лица и юридически лица, чийто статут позволява членуване в подобни организации с преимуществено хедонистични цели.