Орбелус

 • English
 • Членство в клуб Орбелус

  Първоначалното членство в клуб Орбелус се придобива чрез писмена заявка на пълнолетно физическо лице и/или надлежно представлявано юридическо лице, чийто статут позволява членуване в подобни организации с преимуществено хедонистични цели. Членството се удостоверява с извлечение от единния регистър на членовете издавано от ръковдството, отразяващо името, уникалния номер на вписване в регистъра и номера на уникалната сметка на съответния член, по която се отчитат всички направени покупки и/или доставки от началото на членството му.

  Поддържането на членство за тeкущата календарна година изисква доказване на факта на придобиване на най-малко две дузини през предходната или текущата календарна година.

  Членството се удостоверява с карта с уникален номер, която автоматично се подновявав при доказване на предпоставките от горния параграф или се деактивира при отсъствие на покупки за предходната календарна година.

  Само за пълнолетни физически лица и юридически лица, чийто статут позволява членуване в подобни организации с преимуществено хедонистични цели.

  orbelus-logoГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

  Биовинарна Орбелус АД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.
  Ако маркирате бутона „Разбрах“ Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

  РАЗБРАХ